College Council

Prof.Dr. Ashraf Labib
Dr. Ashraf Salah
Dr. Mohamed Elmokadem
Dr. Mona Kadri
Prof.Dr. Hussein Kazem
Prof.Dr. Ayman Ragab
Prof.Dr. Ismail Taha
Prof.Dr. Khaled Hanafy
Eng. Sherif Delawar
Dr. Ali Swailam
Mr. Mahmoud Wahdan
Adm. Hisham Ewase
Mr. Nizar Elshenawy